(Romeo and Juliet + a bit of 80s nostalgia) * really good writing = Cobra Kai on YouTube.